Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Strategiczna dywersyfikacja chroni wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2018 roku
10.05.2018
Strategiczna dywersyfikacja chroni wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2018 roku

Wysokie ceny gazu i zmienność pogody oraz rosnący import mocznika wpłynęły na wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale. Bardzo dobre wyniki w Tworzywach i Pigmentach, sprawne zarządzenie azotem, koordynacja polityki remontowej pozwoliły na zminimalizowanie wpływu negatywnych tendencji rynkowych. Grupa zrealizowała przychody sięgające blisko 2,5 mld zł generując przy tym EBITDA na poziomie 403 mln zł.

Mimo, iż zarówno przychody (o 190 mln zł) jak i EBITDA (o blisko 50 mln zł) wykazały tendencje spadkowe, Grupa Azoty zachowała porównywalność marży wyniku operacyjnego. Ta wyniosła 16,1% przy 16,9% w IQ2017.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na realizację wyników finansowych w I kwartale 2018 były ceny gazu. Dwie fale silnych mrozów jakie nawiedziły Europę pod koniec lutego oraz w drugiej dekadzie marca skończyły się rekordowymi w historii giełd notowaniami gazu oraz dużym spadkiem zapasów. W horyzoncie 3 miesięcy 2018 roku ceny tego surowca przyjmowały poziomy pomiędzy 17 EUR/MWh a 59 EUR/MWh. Załamanie pogody na przełomie lutego i marca przełożyło się także na pogorszenie koniunktury w rolnictwie. Wydłużona zima i mrozy przesunęły terminy prac polowych na koniec marca i początek kwietnia. To wpłynęło na opóźnienie aplikacji nawozowej i zwiększenie poziomów zapasów u dystrybutorów. Wespół z rosnącym importem (głównie mocznika) było to kluczowym czynnikiem wpływającym na sprzedaż nawozów w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku.

- Wyniki pierwszego kwartału dobitnie pokazują, jak wielką wartość stanowi dywersyfikacja naszego biznesu. Dlatego jej kontynuacja jest jednym z 4 filarów naszej strategii do roku 2020. Wzmocnią ją kolejne inwestycje, w tym sztandarowa inwestycja Polimery Police. W odróżnieniu od innych podmiotów działających na rynku chemicznym, opartych niejednokrotnie na jednym filarze (np. nawozowym) potrafimy oprzeć się niekorzystnym trendom i wykorzystać możliwości oraz siłę naszych pozostałych segmentów. W pierwszym kwartale cała Grupa Azoty wykonała olbrzymią pracę, aby wobec niekorzystnych warunków makroekonomicznych zaprezentować jak najlepszy wynik – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- Kontynuacja bardzo dobrych wyników w Tworzywach i Pigmentach, polepszenie w segmencie OXO oraz wzrosty cen siarki z przełożeniem na wynik Siarkopolu to główne nośniki naszego wyniku EBITDA w IQ 2018. Z kolei w segmencie Nawozy-Agro podejmowane aktywne działania produkcyjno-sprzedażowe w trudnej sytuacji na rynku surowcowym, jakim była m.in. nieobserwowana dotychczas zmienność cen gazu, dowiodły że potrafimy szybko reagować na wyzwania rynkowe i wypracowana w efekcie marża EBITDA w segmencie nawozowym sięgnęła 14%. Przychody, jakie Grupa Azoty osiągnęła w I kwartale 2018 są niższe w porównaniu do I kwartału 2017 roku o prawie 8%, jednakże zadowoleniem może napawać fakt, że przy niższych przychodach wypracowaliśmy porównywalną marżę EBITDA na poziomie 16,1%; w 1 kwartale 2017 roku marża EBITDA wyniosła 16,9 % - powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty odpowiedzialny za finanse.

Nawozy

Z perspektywy kluczowych biznesów ważnym jest rzetelna ocena sytuacji w biznesie nawozowym. Wspomniane wysokie zatowarowanie u dystrybutorów oraz niespotykana wcześniej zmienność cen gazu stały się katalizatorem aktywnej polityki produkcyjno-sprzedażowej. Ograniczenia produkcji w okresach wysokich cen gazu oraz realizacja postojów remontowych rozpoczętych już w okresie IQ2018 pozwoliły przy niższych przychodach o ok. 270 mln zł (głównie z tytułu wolumenu) wygenerować wciąż bardzo dobrą marzę EBIDTA blisko 14%. Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt umiejętnego zarządzania azotem, co znalazło odzwierciedlenie w rosnących wolumenach sprzedaży mocznika przemysłowego oraz jego pochodnych (AdBlue i NOxy) kontrybuujących w wynik segmentu Chemia, jak również sprzedaż gazu, który przy wysokich cenach i ograniczonej produkcji nawozowej przyczynił się do wzrostu wyniku segmentu Energetyka.

Chemia

Wspomniana Chemia notuje w omawianym okresie 126 mln zł EBITDA (wzrost o blisko 19%) przy przychodach 767 mln zł (z dynamiką 12%). Pomimo trudnej sytuacji na rynku surowcowym (wspomniany gaz oraz energetyka, w tym skokowy wzrost praw do emisji) rosnąca produkcja i sprzedaż w segmencie OXO, utrzymanie korzystnych tendencji cenowych w segmencie Bieli, poprawa nastrojów na rynku siarki oraz stabilizacja wyników biznesu Melaminy przyczyniły się do odnotowania tak znaczących przyrostów.

Tworzywa

Rosnąca konkurencja na rynkach azjatyckich spotęgowana spadkową tendencją kursu USD/PLN (spadek o blisko 16% r/r) „wspierają” działania GK o przekierowaniu kaprolaktamu na dalsze przetworzenie wykorzystując szybciej niż zakładano zdolności produkcyjne nowo otwartej Wytwórni Poliamidów II w Tarnowie. Kierunek ten będzie kontynuowany, co pozwoli na zmniejszenie ekspozycji Grupy Azoty na kierunki azjatyckie realizując przy tym wyższe marże na Poliamidzie. Ostatecznie Tworzywa kończą kwartał z przychodami porównywalnymi z kwartałem 2017 tj. na poziomie 411 mln zł oraz EBITDA 60 mln zł, przy zyskowności 14,6%.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym zakładom.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka